Mahabharata Translation by Ganguly


The Mahabharata

Book 16: Mausala Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]