Mahabharata Translation by Ganguly


The Mahabharata

Book 3: Vana Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]

Aranyaka Parva

Kirmirabadha Parva

Arjunabhigamana Parva

Kairata Parva

Indralokagamana Parva

Nalopakhyana Parva

Tirtha-yatra Parva

Section LXXX
Section LXXXI
Section LXXXII
Section LXXXIII
Section LXXXIV
Section LXXXV
Section LXXXVI
Section LXXXVII
Section LXXXVIII
Section LXXXIX
Section XC
Section XCI
Section XCII
Section XCIII
Section XCIV
Section XCV
Section XCVI
Section XCVII
Section XCVIII
Section XCIX
Section C
Section CI
Section CII
Section CIII
Section CIV
Section CV
Section CVI
Section CVII
Section CVIII
Section CIX
Section CX
Section CXI
Section CXII
Section CXIII
Section CXIV
Section CXV
Section CXVI
Section CXVII
Section CXVIII
Section CXIX
Section CXX
Section CXXI
Section CXXII
Section CXXIII
Section CXXIV
Section CXXV
Section CXXVI
Section CXXVII
Section CXXVIII
Section CXXIX
Section CXXX
Section CXXXI
Section CXXXII
Section CXXXIII
Section CXXXIV
Section CXXXV
Section CXXXVI
Section CXXXVII
Section CXXXVIII
Section CXXXIX
Section CXL
Section CXLI
Section CXLII
Section CXLIII
Section CXLIV
Section CXLV
Section CXLVI
Section CXLVII
Section CXLVIII
Section CXLIX
Section CL
Section CLI
Section CLII
Section CLIII
Section CLIV
Section CLV
Section CLVI
Section CLVII
Section CLVIII
Section CLIX
Section CLX
Section CLXI
Section CLXII
Section CLXIII
Section CLXIV
Section CLXV
Section CLXVI
Section CLXVII
Section CLXVIII
Section CLXIX
Section CLXX
Section CLXXI
Section CLXXII
Section CLXXIII
Section CLXXIV
Section CLXXV
Section CLXXVI
Section CLXXVII
Section CLXXVIII
Section CLXXIX
Section CLXXX

Markandeya-Samasya Parva

Draupadi-Satyabhama Samvada

Ghosha-yatra Parva

Draupadi-harana Parva

Pativrata-mahatmya Parva

Aranya Parva