Mahabharata Translation by Ganguly


The Mahabharata

Book 7: Drona Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]

Dronabhisheka Parva

Abhimanyu-badha Parva

Jayadratha-Vadha Parva

Section LXXXV
Section LXXXVI
Section LXXXVII
Section LXXXVIII
Section LXXXIX
Section XC
Section XCI
Section XCII
Section XCIII
Section XCIV
Section XCV
Section XCVI
Section XCVII
Section XCVIII
Section XCIX
Section C
Section CI
Section CII
Section CIII
Section CIV
Section CV
Section CVI
Section CVII
Section CVIII
Section CIX
Section CX
Section CXI
Section CXII
Section CXIII
Section CXIV
Section CXV
Section CXVI
Section CXVII
Section CXVIII
Section CXIX
Section CXX
Section CXXI
Section CXXII
Section CXXII
Section CXXIV
Section CXXV
Section CXXVI
Section CXXVII
Section CXXVIII
Section CXXIX
Section CXXX
Section CXXXI
Section CXXXII
Section CXXXIII
Section CXXXIV
Section CXXXV
Section CXXXVI
Section CXXXVII
Section CXXXVIII
Section CXXXIX
Section CXL
Section CXLI
Section CXLII
Section CXLIII
Section CXLIV
Section CXLV
Section CXLVI
Section CXLVII
Section CXLVIII
Section CXLIX
Section CI
Section CLI

Ghatotkacha-badha Parva

Drona-vadha Parva