Mahabharata Translation by Ganguly


The Mahabharata

Book 5: Udyoga Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]

Sanat-sujata Parva

Bhagwat Yana Parva

Section LXXII
Section LXXIII
Section LXXIV
Section LXXV
Section LXXVI
Section LXXVII
Section LXXVIII
Section LXXIX
Section LXXX
Section LXXXI
Section LXXXII
Section LXXXIII
Section LXXXIV
Section LXXXV
Section LXXXVI
Section LXXXVII
Section LXXXVIII
Section LXXXIX
Section XC
Section XCI
Section XCII
Section XCIII
Section XCIV
Section XCV
Section XCVI
Section XCVII
Section XCVIII
Section XCIX
Section C
Section CI
Section CII
Section CIII
Section CIV
Section CV
Section CVI
Section CVII
Section CVIII
Section CIX
Section CX
Section CXI
Section CXII
Section CXIII
Section CXIV
Section CXV
Section CXVI
Section CXVII
Section CXVIII
Section CXIX
Section CXX
Section CXXI
Section CXXII
Section CXXIII
Section CXXIV
Section CXXV
Section CXXVI
Section CXXVII
section CXXVIII
Section CXXIX
Section CXXX
section CXXXI
Section CXXXII
Section CXXXIII
Section CXXXIV
Section CXXXV
Section CXXXVI
Section CXXXVII
Section CXXXVIII
Section CXXXIX
Section CXL
Section CXLI
Section CXLII
Section CXLIII
Section CXLIV
Section CXLV
Section CXLVI
Section CXLVII
Section CXLVIII
Section CXLIX
Section CXLX
Section CLI
Section CLII
Section CLIII
Section CLIV
Section CLV
Section CLVI
Section CLVII
Section CLVIII
Section CLIX
Section CLX

Uluka Dutagamana Parva